Kontakt

Praha 4 - Chodov - Saga Praha

Adresa: Daimlerova 2296/2, 149 45, Praha 4 – Chodov

Kontakt: 271 077 111

Praha 5 - Stodůlky - Saga Praha

Adresa: Bavorská 2666/16, 155 00, Praha 5 – Stodůlky

Kontakt: 271 077 111